ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია „ღირსეული სიბერე"

მისამართი: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქN36
ტელ: 0426 26 71 17, +995 99 40 19 15

ელ.ფოსტა: info@awa.org.ge
ვებ-გვერდი: http://www.awa.org.ge
დაფუძნების თარიღი: 2009 წლის 21 აპრილიორგანიზაციის მისია:
ხანდაზმულ ქალთა სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა მათი უფლებების დაცვის, ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის, ხანდაზმულთა რესურსების მაქსიმალური გამოყენების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის გზით.

ორგანიზაციის მიზნები:
ხანდაზმულ ქალთა უფლებების დაცვა და ინტერესების ლობირება საზოგადოებაში.
სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულ ქალთა პრობლემების წარმოჩენა, დახმარების ოპტიმალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
ხანდაზმულ ქალთა აქტიური ინტეგრაცია საზოგადოებაში, მათი რესურსების მაქსიმალური გამოყენება.

სამიზნე ჯგუფი:
ხანდაზმულები, უპირატესად მარტოხელა, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული ქალები.