№01ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

№02„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოს საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№03,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№04,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის №08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№05 „ქუჩებისა და მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის №04 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№06,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 აპრილის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№07„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№8,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№09ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№10„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№11,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№13„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№14,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 სექტემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№15ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ

№16ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

№17„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 სექტემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№18„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 სექტემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№19„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№20,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№21 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

№22 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ