№01 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის №158 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში” ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№02 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№03 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

№04 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№05 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N30 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

№06 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№07 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

№08 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორების წესებისა და საჯარო აუქციონის წესით ქონების პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმებისა და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმების დამტკიცების შესახებ

№09 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

№10 - ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის, პირობებით გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ტიპიური ოქმისა და ნასყიდობის ხელშეკრულებების ტიპიური ფორმების დამტკიცების შესახებ

№11 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 სექტემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

№12 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№13 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 აპრილის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№14 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის თაობაზე

№15 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების განსაზღვრის შესახებ

№16 – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 სექტემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№17 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ნოემბრის №35 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

№18 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ნოემბრის №36 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

№19 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 სექტემბრის №08 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№20 – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№21 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№22 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

№23 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ