№01 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

№02 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№03 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№04 - ,,სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპების მშენებლობით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№05 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№06 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№07 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირებზე პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე

№08 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

№09 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ნოემბრის N29 დადგენილების „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

№10 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ

№11 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ

№12 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

№13 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

№14 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№15 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№16 - „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№17 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ

№18 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

№19 - ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ

№20 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის დადგენილებაში N10 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№21 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის N07 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

№22 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის N08 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

№23 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№24 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურული და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№25 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№26 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№27 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№28 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№29 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№30 - ქობულეთისმუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№31 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№32 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№33 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

№34 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

№35 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

№36 - ქობულეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

№37 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ