დადგენილება N1

დადგენილება N2

დადგენილება N3

დადგენილება N4