№01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხელშეკრულებების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№02 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№03 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№04 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№05 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№06 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№07 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№08 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№09 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№10ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№12 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№13 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №202 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№15 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანონო-უნებართვო მშენებლობების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

№17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №204 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№18 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №206 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№19 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №213 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№20 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №217 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ,,გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №218 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№23 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დასახლებების მიხედვით გამოყოფილი თანხების განაწილების შესახებ

№24 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 თებერვლის №11 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№25 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქ. ქობულეთის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის თაობაზე

№26 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები) საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე

№27 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების) 2016 წლის საკურორტო სეზონისათვის იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№28 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №203 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№29 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

№30 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№31 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№32 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№33 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№34 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№35 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№36 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№37 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№38 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის №26 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში” ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№39 ,,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 თებერვლის N№12 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ

№40 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლისათვის დავით ხახუტაიშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№41 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№42ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№43 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№44 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№45 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№46 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№47 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№48 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№49 დაბა ოჩხამურში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№50 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№51 ქობულეთი, სოფელ ჩაისუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№52 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№53 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

№54 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№55 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№56 ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№57 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№58 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№59 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№60 საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№61 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№62 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის პირველი კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№63 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№64 ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ ოპტიკური ქსელის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№65 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№66 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№67 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№68 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№69 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№70 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№71 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლისათვის ილია ჭავჭავაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№72 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საჯარო სკოლისათვის დავით ხახუტაიშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 აპრილის №40 განკარგულების ბათილად ცნობის თაობაზე

№73 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№74 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№75 ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№76 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანონო-უნებართვო მშენებლობების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 თებერვლის №16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№77 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №209 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№78 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №211 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№79 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№80 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№81 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№82 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№83 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№84 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№85 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№86 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№87 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N201 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№88 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№89 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

№90 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №216 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№91 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№93 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№94 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№96 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№97 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№98 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№99 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№100 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№101ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№102 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№103 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№104 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლისათვის ჯემალ ნოღაიდელის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№105 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ადმინისტრაციულ ერთეულში N5 ქუჩისათვის ცნობილი მფრინავი ბადრი ნოღაიდელის სახელის მინიჭების შესახებ

№106 მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№107 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№108 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№109 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№110 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№111 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№112 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№113 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№114 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№115 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№116 ქ. ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№117 ქობულეთი, სოფელ კვირიკეში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№118 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის“ შექმნის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №94 და ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის №128 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

№119 დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

№120 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 მაისის №63 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№121 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№122 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№123 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№124 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№125 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№126 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№127 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№128 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის კონცეფციის შესახებ

№129 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივნისის N89 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№130 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№131 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№132 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№133 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№134 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№135 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№136 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№137 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№138 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№139 ქობულეთი, სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№140 ქობულეთი, სოფელ კვირიკეში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№141 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№142 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№143 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№144 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზეთანხმობის მიცემის შესახებ

№145 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№146 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№147 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№148 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში N5 ქუჩისათვის საქართველოს დამსახურებული არტისტის ვახტანგ ნინუას სახელის მინიჭების შესახებ

№149 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№150 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№151 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№152 შპს ,,პისი მაქსისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№153 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№154 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№155 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№156 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№157 სს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№158 სს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№159 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№160 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№161 საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№162 საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№163 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N201 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№164 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№165 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№166 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№167 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№168 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№169 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№170 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის მესამე კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№171 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №204 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№172 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№173 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№174 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№175 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№176 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№177 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№178 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№179 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№180 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№181 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№182 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №201 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№184 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

№185 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №218 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№186 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №207 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№187 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №205 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№188 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №217 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ,,გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№189 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №206 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№190 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 მარტის №21 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№191 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №204 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№192 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №209 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№193 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №212 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№194 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№195 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№196 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№197 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№198 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№199 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№200 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№201 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№202 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№203 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№204 ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№205 ს.ს ,,სილქნეტისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№206 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№207 შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№208 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№209 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N201 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№210 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №203 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№211 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის კულტურის ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

№212 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სპორტის ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

№213 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის დამტკიცების შესახებ

№214 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№215 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№216 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№217 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№218 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№219 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ფენილკეტონურიით დაავადებულთა პირთა სამკურნალო საშუალების კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების“ შესახებ

№220 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა „გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№221 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№222 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№223 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№224 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№225 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№226 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№227 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№228 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ