№01 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

№02 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის №181 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2014 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში” ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№03 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,სარაგბო კლუბი პონტოს" დაფუძნების შესახებ

№04 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,სარაგბო კლუბი პონტოს” წესდების დამტკიცების შესახებ

№05 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№06 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №142 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების” წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

№07 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№08 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№09 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთისMმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში” ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№10 - შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზისათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№11 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№12 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№13 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№14 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№15 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№16 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№17 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№18 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№19 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№20 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

№21 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№22 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დღიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№23 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№24 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (პლაჟის) საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№25 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში ადგილობრივი სპორტსმენების მიერ 2014 წლის განმავლობაში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე

№26 - ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

№27 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 ივნისის №73 განკარგულებით დამტკიცებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი – შუქურას” წესდებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№28 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის” ერთ არხიანი სატელეფონი ჭის და არხის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№29 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№30 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№31 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№32 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№33 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№34 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№35 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№36 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№37 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№38 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№39 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2014 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№40 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის №181 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2014 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№41 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №216 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№42 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№43 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №211 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№44 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№45 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №207
განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებითმომსახურების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№46 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში №8 ქუჩისათვის ჯემალ ქათამაძის სახელის მინიჭების შესახებ

№47 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ

№48 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება

№49 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების გამოყოფის შესახებ,სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარება

№50 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2014 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№51 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №218 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№52 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№53 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში მე-5 ქუჩისათვის დურსუნ კაიკაციშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

№54 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№55 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის №26 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№56 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის 2014 წლის 19 მაისის №13 ოქმის დამტკიცების შესახებ

№57 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკის“ მიწის ნაკვეთის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№58 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№59 - შპს ,,გლობალ სატ-ტივისათვის“ ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე საკაბელო ტელევიზიის მოწყობის მიზნით გარე განათების ბოძებზე კაბელის მონტაჟისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

№60 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№61 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№62-დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№63 – დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№64- ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№65 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№66 – ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№67 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№68 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№69 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ივნისის №56 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის 2014 წლის 19 მაისის №13 ოქმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№70 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №216 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№71 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№72 – არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№73 – არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№74 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის შეყვანისა და სათვალთვალო ჭის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№75 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის შეყვანისა და სათვალთვალო ჭის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№76 – სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის საკაბელო ელ.გადამცემი ხაზის განთავსებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№77 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის №26 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№78 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრის შენობაში არსებული სარეპეტიციო დარბაზის 64.4 კვ.მ. ფართის გაქირავებისათვის თანხმობის მიცემისა და საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

№79 – დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ

№80 - ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ

№81 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

№82 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ სულხან ოქროპირიძის არჩევის შესახებ

№83 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ ნუკრი ბეჟანიძის არჩევის შესახებ

№84 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

№85 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

№86 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

№87 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

№88 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

№89 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მამია ჟორდანიას არჩევის შესახებ

№90 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედნათია თხილაიშვილის არჩევის შესახებ

№91 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედნაილე ლაზიშვილის არჩევის შესახებ

№92 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ვიტალი ქარცივაძის არჩევის შესახებ

№93 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ იმედა ხაჯიშვილის არჩევის შესახებ

№94 – ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის“ შექმნის შესახებ

№95 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№96 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 27 ივნისის №18 და 2014 წლის 25 ივლისის №19 ოქმების შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№97 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№98 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№99 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№100 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№101 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№102 – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№103 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№104 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 20 ივნისის №17 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№105 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№106 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის 2014 წლის 19 მაისის №13 ოქმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ივნისის №56 განკარგულების მეორე პუნქტის ძალადაკარგულად გამოცხადებაზე უარის თქმის შესახებ

№107 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 19 აგვისტოს №20 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№108 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის №26 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში” ცვლილებისა და დამატების თაობაზე

№109 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალზე”- უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№110 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№111 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№112 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№113 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№114 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№115 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№116 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№117 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№118 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№119 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№120 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№121 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2014 წლის მეორე კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№122 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№123 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№124 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის №3 საჯარო სკოლისათვის თემურ ჯორბენაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 29 ნოემბრის №190 განკარგულებაში დაშვებული შეცდომის გასწორების შესახებ

№125 - ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 მაისის №48 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

№126 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№127 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება”-ზე უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№128 - ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

№129 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№130 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№131 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - სადამფუძნებლო და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

№132 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მეწარმე სუბიექტებად დაფუძნებული იურიდიული პირების - სადამფუძნებლო და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

№133 - ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის №181 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2014 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№134 ,,ქობულეთისMმუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №16 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

№135 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№136 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში №7 ქუჩისათვის გურამ თამაზაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

№137 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 თებერვლის №05 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№138 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №216 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№139 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №214 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველი მესამე და ახალსობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№140 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №221 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№141 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №213 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№142 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №220 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№143 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№144 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის სასურსათო ამანათების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№145 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

№146 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლაზე”- უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№147 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 3 ოქტომბრის №21 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№148 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 3 ოქტომბრის №21 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№149 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№150 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№151 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№152 - შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№153 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის” სატელეფონი კომუნიკაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№154- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ ირაკლი ცეცხლაძის დანიშვნის შესახებ

№155 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№156 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№157 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№158 - 2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგის დამტკიცების შესახებ

№159 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №211 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№160 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№161 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაზე“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№162 - შ.პ.ს. ,,ევრობეტონისათვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№163 - ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა №116-ის მიმდებარედ 74 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განკარგვაზე უარის თქმის შესახებ

№164 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2014 წლის მესამე კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№165 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებით დაბრუნების შესახებ

№166 - შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირებას” საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შეტანის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№167 - შპს ,,ქობულეთის წყალის” საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შეტანის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№168 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონი კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№169 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონი კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№170 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონი კომუნიკაციის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№171 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№172 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის” სატელეფონი კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№173 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ “სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს“ შორის დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№174 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივს“ შორის დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№175 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის“ დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№176 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ,,სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს“ შორის დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№177 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,მექანიზატორს” შორის დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№178 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ “სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს“ შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ დადებული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ

№179 - ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის №181 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2014 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№180 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 29 ოქტომბრის №22 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№181 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№182 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2014 წლის 29 ოქტომბრის №22 ოქმის შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№183 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

№184 - საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№185 - საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№186 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ნოემბრის №171 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

№187 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის №144 განკარგულებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის, სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის სასურსათო ამანათების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№188 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№189 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№190 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№191 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№192 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№193 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№194 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№195 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№196 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№197 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ფენილკეტონურით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№198 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№199 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი ატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№200 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№201 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№202 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების თრანსპორტირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№203 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№204 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების ედიკამენტოზური პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№205 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე შსს სსიპ ,,საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე“- უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№206 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე გამარტივებული წესით შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№207 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე შსს სსიპ ,,საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე“- უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ