№01 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ცვლილების შეტანის თაობაზე

№02 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №258 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების მიმდინარე ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობა) 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამაში“ცვლილების შეტანის თაობაზე

№03 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების 2013 წლის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №262 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№04 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №261 განკარგულებით დამტკიცებული ,,საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურას” მხარდაჭერის პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№05 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №142 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებას“ წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

№06 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის №17 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№07 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის №42 განკარგულებით დამტკიცებულ ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის“ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№08 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულები დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№09 - შ.პ.ს. ,,უნიმედ აჭარასათვის“ სამედიცინო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშუალო წნევის გაზსადენის ქსელის მშენებლობისათვის საჭირო გათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№10 - შ.პ.ს. ,,ა-ნეტ A-NEთ-სათვის” ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემის სახაზო ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო გათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№11 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№12 - ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №522-დან №576-მდე მდებარე 4002.0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№ 13 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№14 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№15 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№16 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№17 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№18 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№19 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზენუმერაციის მინიჭების შესახებ

№ 20 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

№21 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №266 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№22 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ

№23 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ნოემბრის №206 განკარგულებით დამტკიცებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქობულეთის მუზეუმის” წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№ 24 - შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარასათვის” საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№ 25 - შ.პ.ს. ,,ელ&სასთვის“ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№26 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№27 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№ 28 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№ 29 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№ 30 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№31 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№32 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

№33 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის №70 განკარგულებით დამტკიცებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება,,ტრანსრეგულირებას“ წესდებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№34 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2012 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№35 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული სატრანსპორტო საშუალებების საწყისი საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის შესახებ

№36 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31დეკემბრის №261 განკარგულებით დამტკიცებული ,,საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№37 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №259 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის2013 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№38 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №272 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეუფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№39 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №269 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№40 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№41 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№42 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№43 - ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის №70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№44 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის №42 განკარგულებით დამტკიცებულ ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის“ წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№45 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№46 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზენუმერაციის მინიჭების შესახებ

№47 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№48 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№49 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (პლაჟის) საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის №58 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№50 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე თანხმობის მიცემის შესახებ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 აპრილის №41 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

№51 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთისმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№52 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში №8 ქუჩისათვის პოეტ ჯემალ ქათამაძის სახელის მინიჭების შესახებ

№53 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკზე“ მიწის ნაკვეთის იჯარის გაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№54 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№55 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№56 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2012 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№57 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№58 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №266 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№59 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №259 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაშ“ი ცვლილების შეტანის თაობაზე

№60 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №260 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№61 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31დეკემბრის №261 განკარგულებით დამტკიცებული ,,საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№62 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქობულეთის ტრანსრეგულირებას" წესდების დამტკიცების შესახებ

№63 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის №17 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№64 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№65 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№66 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№67 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№68 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№69 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№70 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№71 - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

№72 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოვლითი გზის არეალში მოხვედრილ ბენეფიციართა შორის წამოჭრილი სადავო საკითხთა შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

№73 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№74 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№75 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№76 - „ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკზე“ მიწის ნაკვეთის იჯარის გაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 31 მაისის №53 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

№77 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2013 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№78 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№79 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№80 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№81 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№82 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№83 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№84 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№85 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№86 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№87 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№88 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№89 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№90 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№91 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№92 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№93 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№94 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№95 -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ხელშეწყობის 2013 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №262 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


№96 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№97 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოვლითი გზის არეალში მოხვედრილ ბენეფიციართა შორის წამოჭრილი სადავო საკითხთა შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№98 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 12 ივნისის №62 განკარგულებით დამტკიცებულ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირების” წესდებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

№99 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ

№100 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება

№101 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების გამოყოფის შესახებ, სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიებების ჩატარება

№102 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№103 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№104 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის ცნობად მიღების შესახებ

№105 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №266 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№106 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№107 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ


№108 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№109 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№110 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოვლითი გზის არეალში მოხვედრილ ბენეფიციართ აშორის წამოჭრილი სადავო საკითხთა შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№111 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№112 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№113 - ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

№114 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ

№115 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№116 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის №17 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№117 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქათაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ

№118 - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოვლითი გზის არეალში მოხვედრილ ბენეფიციართა შორის წამოჭრილი სადავო საკითხთა შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფისშექმნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

№119 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №261
განკარგულებით დამტკიცებული ,,საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურა”-ს მხარდაჭერის პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

№120 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№122 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№123 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№124 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№125 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№126 - შ.პ.ს. ,,ტორფისათვის“ ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა №23-ში მშენებარე ავტოგასამართ სადგურამდე საშუალო წნევის გაზსადენის ქსელის მშენებლობისათვის საჭირო გათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

№127 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№128 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№129 – დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№130 – დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№131 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№132 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№133 - დაბა ოჩხამურში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№134 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№135 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№136 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№137 - ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და გადასასვლელების მანიშნებლების აბრებსა და მასზე რეკლამის განთავსებაზე შ.პ.ს. ,,ლ.ს მედიაზე“ თანხმობის მიცემის შესახებ

№138 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№139 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№140 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №266 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№141 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი მხედრული” შენობის ფართიდან 134.0 კვ.მ. ფართის შ.პ.ს. ,,ზღვის ჰარმონიასთვის“ იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№142 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკის“ მიწის ნაკვეთის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№143 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაღელეს საჯარო სკოლისათვის ზვიად დავითაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№144 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკაიძეებში №14 ქუჩისათვის ავთანდილ ქამაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ

№145 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის“ სატელეფონო კანალიზაციის მოწყობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№146 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№147 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

№148 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№149 – ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№150 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№151 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№152 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№153 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკაში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№154 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№155 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№156 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№157 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№158 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№159 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№160 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№161 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№162 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№163 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№164 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№165 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№166 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№167 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№168 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№169 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№170 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№171 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№172 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№173 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№174 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№175 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№176 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№177 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№178 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№179 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№180 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№181 - 2014 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგის დამტკიცების შესახებ

№182 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №266 განკარგულებით დამტკიცებული ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში" ცვლილების შეტანის თაობაზე

№183 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ

№184 - ს.ს. ,,სილქნეტისათვის" სატელეფონი შემყვანის მოწყობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

№185 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის №82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთისMმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში" ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№186 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2013 წლის ცხრა თვის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

№187 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

№188 - ქობულეთისMმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №256 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2013 წლის ქობულეთის M მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№189 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №142 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

№190 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის №3 საჯარო სკოლისათვის თემურჯორბენაძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

№191 - ქ.ქობულეთში გადასასვლელზე სახელის მინიჭებ შესახებ

№192 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №259 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№193 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №260 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№194 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№195 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№196 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№197 - ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№198 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№199 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№200 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№201 - დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

№202 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №258 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების მიმდინარე ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობა) 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№203 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

№204 - ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების მიმდინარე ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობა) 2014 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№205 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სოფლების წყალსადენის სისტემების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№206 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის №181 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2014 წლის ქობულეთის M მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

№207 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

№208 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №261 განკარგულებით დამტკიცებული ,,საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

№209 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების 2014 წლის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№210 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№211 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№212 – „საფეხბურთო საკლუბო გუნდის ,,შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№213 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№214 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№215 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№216 - ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამას“ დამტკიცების შესახებ

№217 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№218 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№219 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№220 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№221 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№222 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ

№223 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკის“ მიწის ნაკვეთის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

№224 - ა(ა)იპ ,,ქობულეთისპარკის“ მიწის ნაკვეთის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ