მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 1 სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი(აპარატის უფროსი) - მამუკა ქათამაძე- 426 267900 599846584

ბიოგრაფიული მონაცემები

სახელი, გვარი : მამუკა ქათამაძე

დაბადების თარიღი: 23 დეკემბერი, 1974

მისამართი : ქობულეთი, სოფელი მუხაესტატე

ტელეფონი : (+995) 599856485

ელ–ფოსტა : kobuleti.mk@gmail.com

განათლება

1992-1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი (იურისტი)

სამუშაო გამოცდილება

1998-2001 წწ - ქობულეთის რაიონის საკრებულოს წევრი

1998-2000წწ - უბნის გამგებელი, ქობულეთის რაიონი, სოფ. მუხაესტატეს საკრებულო.

2000-2006წწ -იურისტი, ქ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2006-2010წწ -მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01.04.2010 -კომისიის წევრი N81-ე ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2010-2011წწ -მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში -ქობულეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2011-2012 წწ- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

09.08.2012 წ -კომისიის წევრი N81-ე ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია

2012 წლიდან დღემდე- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

ენები:

ინგლისური – საშუალოდ

რუსული – კარგად

კომპიუტერული პროგრამები:

  1. MS Word
  2. MS Excel

ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შემადგენლობა 2019 წლის მონაცემებით და სამუშაო აღწერილობები.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი);

სამუშაო აღწერილობა:

სამუშაოს აღწერილობ

თანამდებობის დასახელება

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)

კატეგორია

რანგი

ზღვრული სპეციალური წოდება

I

I

უშუალო დაქვემდებარებაშია
(თანამდებობის დასახელება)

საკრებულოს თავმჯდომარე

უშუალოდ დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა

უშუალოდ დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თანამდებობათა აღნიშვნით

აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი 1

აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 5

აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 2

აპარატის მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 2

აპარატის მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ ტექნიკურ საკითხებში 1

აპარატის წამყვანი სპეციალისტი მატერიალურ ტექნიკურ საკითხებში 1

საკრებულოს თავმჯდომრის თანაშემწე 1

საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი 1

საკრებულოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე-მძღოლი 1

საკრებულოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე-დამლაგებელი 1

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს

აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური პირობები

9:00- დან 18:00 -მდე

13:00- დან 14:00 -მდე

თანამდებობრივი სარგო

1500 ლარი


თანამდებობის მიზანი

საკრებულოს აპარატის საერთო საქმიანობაზე ზედამხედველობა და მათი გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ფუნქციები (მოვალეობები)

პრიორიტეტულობა

უძღვება აპარატის საქმიანობას;

მაღალი

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კონტროლი.

მაღალი

შეიმუშავებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს აპარატის სტრუქტურას და საშტატო ნუსხას;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად წარუდგენს აპარატის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატურებს;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარეს დასამტკიცებლად წარუდგენს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს დასამტკიცებლად;

მაღალი

ადგენს შრომის შინაგანაწესს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

მაღალი

ახორციელებს ამ დებულებით, საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს წინადადებებს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

მაღალი

სამსახურებრივი კორესპონდენციის განხილვა, რეაგირება, ვიზირება, ხელმოწერა;

მაღალი

ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით, აპარატის შინაგანაწესით და მათ შესაბამისად საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებითა და დავალებებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მაღალი

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი, მერიის ადმინისტრაცია, მერიის სამსახურები.

საჯარო ბიურო, არქივი, მოქალაქეები.

არასამთავრობო ორგანიზაციები.

ანგარიშგება

საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა ქათამაძე

+995(426)267900

599 85 64 85

საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის II რანგის უფროსი საორგანიზაციო და საქმისწარმოების საკითხებში;

სამუშაო აღწერილობა:

თანამდებობა

თანამდებობის დასახელება

საკრებულოს აპარატის მეორად სრტუქტურული ერთეული II რანგის უფროსი საორგანიზაციო და სამქისწარმოების საკითხებში

კატეგორია

რანგი

ზღვრული სპეციალური წოდება

II

უშუალო დაქვემდებარებაშია
(თანამდებობის დასახელება)

საკრებულოს თავმჯდომარე, აპარატის უფროსი

უშუალოდ დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა

1

უშუალოდ დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თანამდებობათა აღნიშვნით

უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 4

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური პირობები

9:00 დან 18:00 მდე

13:00 დან 14:00 მდე

თანამდებობრივი სარგო

1200


თანამდებობის მიზანი

კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელობს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების საქმიანობას

ფუნქციები (მოვალეობები)

პრიორიტეტულობა

საორგანიზაციო და საქმისწარმოების პროცედურების, დოკუმენტირების სტანდარტებისა და დოკუმენტბრუნვის დადგენილი წესების დაცვაზე ზედამხედველობა

მაღალი

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კონტროლი და ვიზირება.

მაღალი

საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და საკრებულოს სამუშაო ჯგუფების, საკრებულოს და საკრებულოს კომისიათა საკონსულტაციო ორგანოების სხდომების ორგანიზება

მაღალი

სხდომებზე წესრიგის დაცვას, კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება, ხმების დათვლა, სხდომის ოქმების შედგენა;

მაღალი

სხდომაზე გამოთქმულ წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვას, მიღებულ გადაწყვეტილებათა გაფორმება, რედაქტირება, რეგისტრაცია და გამოქვეყნება

მაღალი

დახმარების გაწევა საკრებულოს წევრებზე კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებაში

მაღალი

გადაწყვეტილებათა პროექტების მომზადება და აღსრულების პროცედურულ საკითხთა შესრულება;

მაღალი

ორგანიზებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციებისა და საკრებულოს სამუშაო ჯგუფების, თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების შეხვედრებს მოსახლეობასთან.

მაღალი

ახორციელებს საკრებულოს წევრების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების პირად საქმეებს და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოწესრიგებას

მაღალი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელე და მოქმედებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის სამსახურებრივი ინსტრუქციით

მაღალი

საკრებულოს ორგანოების სამუშაო გეგმების საფუძველზე საკრებულოს წლიურ სამუშაო გეგმის პროექტის შესრულება, აკონტროლებს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის ვადების დაცვას

მაღალი

საკრებულოს არქივის წარმოების უზრუნველყოფა

მაღალი

ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება

მაღალი

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს აპარატის უფროსი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია, მერიის კანცელარია, მერიის სამსახურები.

საჯარო ბიურო, არქივი და მოქალაქეები.

არასამთავრობო ორგანიზაციები.

ანგარიშგება

საკრებულოს თავმჯდომარე, აპარატის უფროსი.

დავით ჯინჭარაძე

+995(426)267223

599 01 08 77

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის III რანგის

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

სამუშაო აღწერილობა:

თანამდებობის დასახელება

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

კატეგორია

რანგი

ზღვრული სპეციალური წოდება

II

III

უშუალო დაქვემდებარებაშია
(თანამდებობის დასახელება)

საკრებულოს თავმჯდომარე, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის) უფროსი.

უშუალოდ დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა

უშუალოდ დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თანამდებობათა აღნიშვნით

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს

საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი იურიდულ საკითხებში

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური პირობები

09-00 საათიდან 18-00 საათამდე. შესვენება 13:00 საათიდან 14 საათამდე.

თანამდებობრივი სარგო

800 ლარი


თანამდებობის მიზანი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და სამართლებრივი ინტერესების დაცვა;

ფუნქციები (მოვალეობები)

პრიორიტეტულობა

საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება;

მაღალი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

მაღალი

მინდობილობის საფუძველზე საკრებულოს ინტერესების სამართლებრივ დაცვას ყველა ინსტანციის სასამართლოში, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოებთან და მესამე (ფიზიკურ და იურიდიულ) პირებთან ურთიერთობაში;

მაღალი

კომპეტენციის ფარგლებში, აპარატის უფროსის დავალებით მონაწილეობის მიღება საკრებულოს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით სამართლებრივი აქტების პროექტების საბოლოო რედაქციის შემუშავებაში;

მაღალი

კომპეტენციის ფარგლებში შემოსული განცხადებების, საჩივრებისა და მომართვების განხილვა;

მაღალი

სხვადასხვა სამათლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების , მოხსენებითი ბარათების, რეკომენდაციებისა და დასკვნების მომზადება და აპარატის უფროსზე წარდგენა.

მაღალი

მოქმედი კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით, აპარატის შინაგანაწესით და შესაბამისად საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებითა და დავალებებით განსაზვრულ სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება

მაღალი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე საჩივრების განხილვა და მუნიციპალიტეტის საკრებულს თავმჯდომარისათვის შესაბამისი დასკვნის მომზადება/ მომზადების უზრუნველყოფა;

მაღალი

საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრების, საკრებულოს აპარატის უფროსის, საკრებულოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების და აპარატის სხვა საჯარო მოსამსახურეთა სამართლებრივი ინფორმაციით უზრუნველყოფასა და მათთვის შესაბამისი სამსართლებრივი კონსულ­ტაციების გაწევა;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარისა და აპარატის უფროსის ცალკეული დავალებების შესრულება.

მაღალი

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე)

საკრებულოს თავმჯდომარე, აპარატის უფროსი, საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილება.

მოქალაქეები.

ანგარიშგება

საკრებულოს თავმჯდომარე; აპარატის უფროსი;

სულხან ბეჟანიძე

599 85 64 20

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში;

სამუშაო აღწერილობა:

თანამდებობის დასახელება

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

კატეგორია

რანგი

ზღვრული სპეციალური წოდება

II

III

უშუალო დაქვემდებარებაშია
(თანამდებობის დასახელება)

საკრებულოს თავმჯდომარე, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის) უფროსი, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

უშუალოდ დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა

უშუალოდ დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თანამდებობათა აღნიშვნით

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური პირობები

09-00 საათიდან 18-00 საათამდე.

13:00 საათიდან 14 საათამდე.

(ზამთრის პერიოდში 09:30-დან 18:00-მდე)

თანამდებობრივი სარგო

800 ლარი


თანამდებობის მიზანი

საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოს სხდომების, საკრებულოს ბიუროს სხდომების, საკრებულოს მუდმივმოქმედი და დროებითი კომისიების გამართული მუშაობა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა

ფუნქციები (მოვალეობები)

პრიორიტეტულობა

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eDocument) მომართვის მომზადება და ადრესატისათვის გადაგზავნა

მაღალი

საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი კომისიების, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომების მატერიალურ-ტექნიკური ორგანიზების უზრუნველყოფა;

მაღალი

საკრებულოს საქმიანობისათვის საჭირო საყოფაცხოვრებო საქონლის, სამშენებლო მასალის, საკანცელარიო და სხვა დანარჩენი აუცილებელი საქონლის შეძენისათვის დოკუმენტაციის შეკრება, მომზადება.

მაღალი

ხელმოსაწერად ვიზირებული საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების პროექტების რეგისტრაციაში გატარებას, თანხმლები რეკვიზიტების შემოწმებას და ხელმოსაწერად მომზადება

მაღალი

საკრებულოს საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილ, ცალკეულ ორგანიზაციულ საკითხებზე შესაბამისი დასკვნების მომზადება/მომზადების უზრუნველყოფა;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დავალებების შესაბამის პირებისადმი დაყვანა

მაღალი

საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურის ინვენტარის, ტექნიკის და სხვა აღჭურვილობით სარგებლობის და ექსპლუატაციის წესების დაცვა;

მაღალი

საკრებულოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, ასევე აპარატის უფროსის თათბირებზე დამსწრე პირთა მოწვევას; ახდენს საკრებულოს ბიუროს, კომისიების და საკრებულოს სხდომებზე დასასწრებად დეპუტატების, საჯარო მოხელეებისა და სხვა პირების მოწვევას;

მაღალი

საკრებულოს მუნიციპალური სამსახურების სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-პატრონობა, რემონტი და ტექნიკით მომსახურეობა;

საშუალო

კომისიების, დროებითი კომისიებისა და ფრაქციების გამართულად მუშაობისთვის საჭირო დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მიწოდება

საშუალო

საკრებულოს რეგლამენტით, აპარატის შინაგანაწესით და მათ შესაბამისად საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებითა და დავალებებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილების განხორციელება

საშუალო

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე)

საკრებულოს თავმჯდომარის, აპარატის უფროსი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოებისგანყოფილების უფროსი

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო და შესყიდვების სამსახურებთან ი.მეწარმეებთან, შპს წარმომადგენლებთან

ანგარიშგება

საკრებულოს თავმჯდომარე; აპარატის უფროსი;ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი


იამზე პაპუნაიშვილი

599 85 64 19

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში;

ოთარ ხალვაში

595 44 22 33

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

ინგა თხილაიშვილი

599 85 64 05

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მზია ყულეჯიშვილი

+995(426)267901

599 85 64 06

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მარიამ ცეცხლაძე

+995(426)267901

593 55 42 50

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მანონი ვერულიძე

+995(426)267901

599 85 64 30

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საკადრო საკითხებში;

ნინო ტუღუში

+995(426)267923

599 00 61 89

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში;

მაია მგელაძე-ცქიტიშვილი

595 60 51 54

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

ლიკა ბოლქვაძე

591910102