საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

მოქალაქეებს უფლება აქვთ გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს.

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:
გივი ვერულიძე
558 57 45 45
verulidzegivi@gmail.com
meria@kobuleti.org.ge

მერიიდან საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად გადადით ბმულზე:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:
დავით ჯინჭარაძე
599 01 08 77
david.jincharadze118@gmail.com
sakrebulo@kobuleti.org.ge

საკრებულოდან საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად გადადით ბმულზე:


საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ