მისამართი: ქ. ქობულეთი, პოპოვის ქN7

დირექტორი: სულიკო ბლადაძე

ტელეფონი: 599 85 65 00

ა(ა)იპი "ქობულეთის სანდასუფთავება" არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის (გზები, ტრასები, ბორდიულები, მწვანე ზოლები) დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო/სამშენებლო ნარჩენებისა და ანახვეტის გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა-პატრონობა, ქუჩების მორწყვა და თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ასევე საკურორტო ზოლში შინაური ცხოველების შენახვის წესების დაცვა დადგენილი წესის შესაბამისად.

წესდება