ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხეველობის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხეველობის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ზედამხეველობის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ