„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეებისათვის ქონებრივი დეკლარაციების ჯეროვან შევსებასთან დაკავშირებით ტრეინინგი ჩაატარა