სამხედრო აღრიცხვის, გაწვვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მესამე კატეგორის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე .გამოცხადა ღია კონკურსი 2020 წლის 31 ივლის და აღნიშნულ ვაკანსიაზე რეგისტრაცის ვადა განისაზღვრა მ/წ 04 აგვისტოს ჩათვლით. HR.gov.ge

იხილეთ დანართი.

იხილეთ დანართი