ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ზედამხეველობის სამსახურში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ. იხილეთ დანართი