2020 წლის 14 აგვისტოს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 06 აგვისტოს №01-14/3711 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ლევან ზოიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 აგვისტოს N01-14/3791 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 30 (ოცდაათი) წლის ვადით შპს „დრიმლენდ ოაზისი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 4181,0 კვ.მ (მდებარე: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ოაზისის მიმდებარედ, ს/კ N20.48.01.483) და 8417,0 კვ.მ (მდებარე: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N14ა, ს/კ N20.48.01.676) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე დავით ვერულიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 აგვისტოს N01-17/3837 მომართვა - მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით (სერვიტუტით სარგებლობისათვის ფ/პ რეზო თხილაიშვილი) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში,დ.აღმაშენებლის გამზირი N263-ის მიმდებარედ 617,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N20.42.01.344) ნაწილის, კერძოდ 120.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 31 ივლისის N01-14/3539 მომართვა - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის 2020 წლის ორი კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ;

(მომხსენებელი: ფატი ჯინჭარაძე)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 31ივლისის N01-14/3566 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: თეონა გეგიძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 31 ივლისის N01-14/3565 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ;

(მომხსენებელი: თეონა გეგიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 03 აგვისტოს N01-14/3603 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N323-ის მიმდებარედ 139,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N20.42.01.077) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 03 აგვისტოს N01-14/3603 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება - ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N323-ის მიმდებარედ 139,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N20.42.01.077);

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 07 აგვისტოს N01-14/3739 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქათაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 აგვისტოს №117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 აგვისტოს N01-14/3792 მომართვა - ქ. ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N114-ში მდებარე კულტურის სახლის სახურავზე არსებულ ფართზე წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 აგვისტოს N01-17/3841 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე მდებარე 38.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ მერაბ ცეცხლაძე) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 აგვისტოს N01-17/3842 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 6906,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.06.956) 32.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ფ/პ ეთერ ცინცაბაძე) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 აგვისტოს N01-17/3851 მომართვა -ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავების“ ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების (სატრანსპორტო საშუალებები, სანაგვე ურნები), საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 11 აგვისტოს N01-17/3850 მომართვა -ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების (სანაგვე ურნები, სკამები), საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო