2019 წლის 13 აგვისტოს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 აგვისტოს N01-17/6490 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები საათების განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე)

(თანამომხსენებელი თ.გეგიძე )

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 აგვისტოს N01-17/6455 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ“;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე)

(თანამომხსენებელი ზ.ამაღლობელი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 აგვისტოს N01-17/6769 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 სექტემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი ა.ქათამაძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 აგვისტოს N01-17/6621 მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N305 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 20.42.01.123) სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ქათამაძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 ივლისის N01-17/5884 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 559,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.33.03.084) 15.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ(ფ/პ ,,გ.ტაკიძე“);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 ივლისის N01-17/5886 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.33.03.138) 20.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ(ფ/პ ,,ნ.მჟავანაძე“);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 აგვისტოს N01-17/6431 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N26 ა-ში მდებარე 200,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N20.42.07.217) საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 აგვისტოს N01-17/6432 მომართვა -მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე (გაზ-24-10, სახელმწიფო ნომერი BSO-535, გამოშვების წელი 1992) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ივლისის N01-17/5944 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (რკ ვეტმასტერის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.39.01.227) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 აგვისტოს N01-17/6716 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,რამინ დუმბაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.39.04.526) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 აგვისტოს N01-17/6634 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქ.N162-ის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,გენადი წულუკიძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.05.895) 0.22 კვ ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მიერთების მიზნით საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 აგვისტოს N01-17/6714 მომართვა - -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,გიორგი ცალაგოვი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.50.03.091) 0.10 კვ ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 აგვისტოს N01-17/6715 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ნარგიზ ყურშუბაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.49.01.064) 0.22 კვ ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ივლისის N01-17/5942 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 527 მ და 11 ცალი საკომუნიკაციო ჭის განთავსება, 16 მეტრი ლითონის მილის მონტაჟი) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ივლისის N01-17/5950 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში და სოფელ მუხაესტატეში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 264 მ და 4 ცალი საკომუნიკაციო ჭის განთავსება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 23 ივლისის N01-17/5943 მომართვა -შპს ,,სოკარ-ჯორჯია გაზი“-სათვის ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N50-ის მიმდებარედ დაბალი წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 05 აგვისტოს N01-17/6578 მომართვა -შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირები“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში მიწისზედა და საშუალო წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო