23 აგვისტოს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით. სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 36 საკითხი. პირველ საკითხად საკრებულოს წევრებმა იმსჯელეს და დაამტკიცეს ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებები. ცნობად იქნა მიღებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის შესრულება. შეტანილი ცვლილებები დამტკიცდა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამაში“; „ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაში“ ; ,,5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში“ ; „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური პროგრამა“-ში; ,,გაზიფიცირების პროგრამა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე და ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის კულტურის ღონისძიების გეგმაში“. დამტკიცდა ,,საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ “ - განკარგულების პროექტი.შეტანილი ცვლილებები დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში (დამატება - ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N26 დ-ს მიმდებარედ 111,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.624); განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 02 აგვისტოს N01/7443 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N26 დ-ს მიმდებარედ 111,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.624)საწყისი საპრივატიზებო საფასური; შეტანილი ცვლილებები დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში (დამატება- ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N26 დ-ს მიმდებარედ 111,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.624); განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N568 ბ-ში მდებარე 36,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.15.177) საწყისი საპრივატიზებო საფასური; შეტანილი ცვლილებები დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში (დამატება -ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N568 ბ-ში მდებარე 36,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.15.177);ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში (ამოღება - ქ.ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ 36,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.603);ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში (ამოღება - ქ.ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ 36,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.07.603); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 197,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.33.03.158); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 197,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.33.03.158); დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-სათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ საკითხი; განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარე რეკლამის განთავსებისათვის თვიური საიჯარო საფასურის ოდენობა ; პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N522-დან N576-მდე მდებარე 2073,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 1438,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.01.248) (ფ/პ ა.ნოღაიდელი) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო საფასური; პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N2, N116-ის, რუსთაველის ქუჩა N116, N117, მ. აბაშიძის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე თითო კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სულ ჯამში 5,0) შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ზე გადაცემა სწრაფი ტერმინალების განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო საფასური; პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში,რუსთაველის ქუჩა N111-ის, თბილისის ქუჩა N26-ის, დ.აღმაშენებლის გამზირი N374-ის, მ. აბაშიძის ქუჩა N4-ის, მ. აბაშიძის ქუჩა N3-ის, რუსთაველის ქუჩა 162 ბ-ს მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე თითო კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სულ ჯამში 6,0) შპს ,,თიბისი ფეი“-ზე გადაცემა სწრაფი ტერმინალების განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო საფასური; შეტანილი ცვლილებები და დამატებები დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის N26 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში” ; თანხმობა მიეცა სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-ს ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით მაღალი ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის გამოიყენოს საზოგადოებრივი სივრცე შემდეგ მისამართებზე: ქ.ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქუჩა N1-ის ტერიტორიაზე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.11.522); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭის ტერიტორიაზე , (ფ/პ დანიელ ცეცხლაძის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.31.03.035 ); ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N112-ის ტერიტორიაზე (ფ/პ ნელი აბესლამიძის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.04.514 ); ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, გოგებაშვილის ქუჩა N28-ის ტერიტორიაზე (ფ/პ ირაკლი დავითაძის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.06.160 ); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას ტერიტორიაზე,(თვითმმართველი თემი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.31.03.035); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა აჭყვას ტერიტორიაზე, (ფ/პ გიორგი კვანტალიანის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.47.03.112); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის ტერიტორიაზე, (ფ/პ გიორგი გორგილაძის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.44.01.308); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის ტერიტორიაზე, (ფ/პ რომან ბაკურიძის კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.44.01.261) და ქ.ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N291-ში (შპს ,,ალიანსი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.01.560); ასევე შპს ,,მაგთიკომი“-ს ქ.ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის და სს ,,სილქნეტი“-ს ქ.ქობულეთი, პუშკინის ქუჩაზე და ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N151-ის მიმდებარედ .