22 ნოემბერს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნათია თხილაიშვილის ხელმძღვანელობით. ბიუროს სხდომაზე განიხილეს და იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 31 საკითხზე: ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის N34 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე; ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის სამი კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ“; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.04.671) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრაზე უარის თქმის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 აგვისტოს N01-17/7457 და 20 ნოემბრის N01-17/10008 მომართვები - ქ.ქობულეთში,დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N305 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 20.42.01.123) სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 აგვისტოს N148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ 20.49.02.294) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N522-დან N576-მდე მდებარე 2073,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.01.248) 1438.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 6.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ ,,ნინო ანანიძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 10.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ ,,მეგი პაპუნაიშვილი“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება - ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.48.02.068) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 1209 კვ.მ (ს/კ 20.33.03.136), დაბა ჩაქვში, აბაშიძის ქუჩა N2-ში მდებარე 1000.0კვ.მ (ს/კ 20.48.04.470) და ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N131-ში მდებარე 1500.0 კვ.მ (ს/კ 20.42.06.982) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გადაცემა სახელმწიფოსათვის, შემდგომში სსიპ იუსტიციის სახლზე გადაცემის მიზნით; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.48.02.068); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584); ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N116-ის მიმდებარედ 750 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.06.367) 40.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ფ/პ,,რამაზ ათაბაძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (ნივა 21213), სახელმწიფო ნომერი KIM-051, გამოშვების წელი 2001 დაAმუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (მარკა -ფორდ იქსფლოურერი), სახელმწიფო ნომერი BAN-944, გამოშვების წელი 1994,Aსაწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ; სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის არსებული ამორტიზირებული საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ჩანაცვლებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შემდეგ ობიექტებზე:ქ.ქობულეთი, პუშკინის ქუჩა N44-დან კაიკაციშვილის N36-მდე; დაბა ჩაქვი, რუსთაველის ქუჩა N7გ-ს ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,ამირან გოგრაჭაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.04.544); სოფელ კოხის ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,რეზო ჯინჭარაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.40.02.118) ; ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N138-დან აღმაშენებლის გამზირი N253-მდე ;ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა N162ჟ-ს ტერიტორიაზე, (ფ/პ ,,დავით ცეცხლაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.05.541). სს ,,სილქნეტი“-სათვის მიწისქვეშა კომუნიკაციის აღდგენითი სამუშაოებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შემდეგ ობიექტებზე: ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N70-74-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N68-ის და N74-ის მიმდებარედ და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში.