ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსხური

ინფრასტრუქტურის სამსახური

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახური