სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა. მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების ხელშეკრულების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება და შეთანხმება, მასალების აღრიცხვა, დაცვა და დადგენილი წესით შენახვა, საიდუმლო საქმისწარმოებისა და საიდუმლო რეჟიმის დაცვა, მედიის საინფორმაციო საშუალებებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მერიაში შემოსული კორესპოდენციის კოორდინირება, მერიის არქივის წარმოება, მერიის მუშაობის შედეგების საინფორმაციო ბაზის წარმართვა და ანალიზი, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ადამიანური რესურსების მართვა და თანამშრომელთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა.

სამსახურის დებულება


გივი ვერულიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1974 წლის 25 თებერვალი

განათლება: 1992 – 1996 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტი.

1996 – 2001 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა იურისტი.

საქმიანობა: 1996 – 2004 წწ. ქობულეთის გამგეობა - იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2005 – 2007 წწ. შპს „ჯორჯიან მეტალი“ - დირექტორის მოადგილე

2018 წლის 1 თებერვლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.