კომისიები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: ასლან ქათამაძე - მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი
კომისიის მდივანი: თინათინ გოლიაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის აღრიცხვის, დაგეგმარებისა დაფორმირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტელ: 598 18 02 05

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
კომიისის აპარატის წევრები:
ციცინო ბერიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი
ხატია ეჯიბია - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების სპეციალისტი
ტელ: 599 05 14 57

ბრძანება

ტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
კომისიის მდივანი: ნინო აბჟანდაძე-გოლიაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სტიქიის საკითხებში
ტელ: 599 23 01 41

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მონიტორინგისა და ანალიზის საკითხებში
ტელ: 599 85 63 03

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის საჯარო აუქციონის ორგანიზების მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე - ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 03

ბრძანება

სამხედრო სავალდებულო გაწვევის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი
კომისიის მდივანი: ილია ბაჯელიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-
ტელ: 599 85 63 43

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის მიზნით შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: სულხან მოწყობილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე
კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 05

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 05

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული/ჩამოსაწერი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟთან დაკავშირებით დემონტაჟის/ლიკვიდაციის პირობების დამდგენი და დემონტაჟის თაობაზე შემოსული განცხადებების შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 05

ბრძანება

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით სამასალე ხე-ტყის გაცემის შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სოფლის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 52 05 84

ბრძანება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: თამუნა ბერაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომაგენელთა კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტელ: 577 20 59 50

ბრძანება

სამუშაო ჯგუფი

ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით საშეშე მერქნის განკარგვის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფის ხელმძღვანელი: დავით ვერულიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე - მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საივესტიციო განვითარების სამსახურის სოფლის განვითარების განყოფილების სპეციალისტი
ტელ: 599 52 05 84

ბრძანება